Litteratur på arbetsplatsen – samtal och erfarenheter

Deltagarna på tredagarsseminariet Boken På Arbetsplatsen 2015 samtalar om sina erfarenheter av att sprida litteratur på sina jobb. Insatser som sällan syns i medierna, men som är viktiga för många av de anställda.

Annonser

Med läsning som mål – frukostseminarium maj 2015

https://youtu.be/mdvBFyJyisYI maj 2015 var var Jonas Andersson i slutfasen med sin rapport ”Med läsning som mål”. Ett arbete som han gjort på Kulturrådets uppdrag. Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige arrangerade då ett frukostseminarium som i förkortat skick återfinns i denna film:  https://www.youtube.com/watch?v=mdvBFyJyisYSkärmklipp med läsningen som mål

Här finner du skriften: http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Med-lasning-som-mal/

Karl-Petter Thorwaldsson om läsandets betydelse

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:S ordförande besökte seminariet Boken på arbetsplatsen i år. Han satte med sitt tal in det idoga arbete som utförs runt om på olika arbetsplatser i ett större sammanhang. Litteratur, läsande/lyssnande till litteratur och det kulturklimat vi får av det har betydelse både politiskt och fackligt. Här i filmen finns ”Kolles” tal och deltagares reflektion över vad han säger.

Läsandet bär demokratin – Om folkrörelsernas läsfrämjande erfarenheter och arbetsformer

Skärmklipp Läsandet bär demokratin

Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Litteraturutredningen visar på sjunkande läsförståelse och förstärkta klassmönster i läsandet i stort. Vi vet att barns och vuxnas läsande hänger samman och att uppsökande verksamhet riktad till läsovana grupper har stor betydelse.

Denna rapport, som presenteras under Almedalsveckan, innehåller bakgrundsfakta, historia, erfarenheter och arbetsformer som kan utgöra utgångspunkter för vad stat, kommuner och folkrörelser kan göra för att förändra läget vad gäller läsandet i Sverige.

Rapport Läsandet bär demokratin

Ett läslyft även för vuxna? Debatt i Almedalen 2014

Skärmklipp Ett läslyft Almedalen 14

Läsningens betydelse diskuteras vitt och brett. På grund av dalande skolresultat sker det oftast i ett skol- och elevperspektiv. Men frågan är bredare än så. Är inte vuxnas läsvanor också viktiga och en nödvändighet för en levande demokrati. Det finns också många positiva exempel på hur man kan entusiasmera vuxna ickeläsare till att bli läsare och läsfrämjare.

Medverkande i debatten: Lena Kallenberg författare och läsfrämjare, Gina Persson IF Metall, Staffan Forsell generaldirektör Statens Kulturråd, Anne Stigell MTM, Inger Rålenius Dyslexiförbundet FMLS, Anne Marie Brodén (m) riksdagsman, Ulf Nilson (fp) riksdagsman, Tina Ehn (mp) riksdagsman, Isak From riksdagsman. Moderator: Stefan Engström, Sveriges Biblioteksförening.

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=UfBHSO5xDNg

Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige

Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige bedriver ett långsiktigt opinionsarbete kring behovet av ett läslyft, med fokus på aktiva insatser gentemot läsovana grupper. Arbetsgruppen vill:

– Utveckla formerna för att sprida läsandet bland läsovana grupper av barn, unga och vuxna.

– Bilda opinion för ett läslyft bland folkrörelser och beslutsfattare.

– Tillgängliggöra forskning inom området, och skapa kontaktytor mellan forskare och beprövad verksamhet.

– I samverkan med andra aktörer utarbeta modeller för lokala läslyft.

Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Läskunnighet och läsförståelse är förutsättningar för en individs möjlighet att kunna påverka sin livssituation och vara fullt delaktig i samhällslivet.

Vidare höjer läsning självförtroendet och stärker identiteten. Läsning utvecklar inlevelseförmågan genom att ge möjlighet att ta del av andra människors erfarenheter och känslor och därmed förstärka empati och solidaritet.

Skillnaderna i läsande är starkt kopplat till socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund. Barn och vuxnas läsande hänger samman. Om inte föräldrar läser för barn och uppmuntrar barnens läsande förs inte läsandet vidare till nästa generation. Därför är uppsökande läsfrämjande verksamhet – riktad till såväl barn som vuxna – ett viktigt demokratiarbete.

Den sjunkande läskunnigheten och läsförmågan i Sverige är ett stort demokratiproblem.

I skriften Läsandet bär demokratin ger arbetsgruppen en bakgrund.