Frukostseminarium om vuxnas läsning hölls den 16 oktober 2012

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Datum: Onsdag den 16 oktober 2012
Kaffe och frukostmacka serveras från 7.30, seminariet pågår 8.00-8.45

Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin, och ett flertal rapporter har visat på sjunkande läsförståelse och förstärkta klassmönster i läsandet. I oktober 2013 släpps de första resultaten i den internationella bedömningen av vuxnas kompetens – PIAAC. Undersökningen bedömer 16-65-åringars läs- och räknefärdigheter samt människors förmåga att lösa problem i en högteknologisk miljö. Rapporten väntas ge en klarare bild av situationen vad gäller läsandet bland vuxna personer världen över.

På detta frukostseminarium presenterades PIAAC-rapportens resultat av Lotta Larsson, ansvarig för rapporten på Statistiska Centralbyrån. Därefter presenterar Torbjörn Lundgren Arbetsgruppen för ett läslyft i Sveriges rapport ”Läsandet bär demokratin – om folkrörelsernas läsfrämjande erfarenheter och arbetsformer”.

Arrangörer: Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige och ABF Stockholm

Annonser

Remissinsatser kräver ett läslyft – på riktigt

September 2012 presenterade litteraturutrednignen sitt betänkande .

Litteraturutredningen ger en god problembeskrivning men saknar konkreta och verkningsfulla åtgärder för att verkligen genomföra ett läslyft för Sverige.

Åtskilliga remissvar på Litteraturutredningens slutbetänkande lyfter fram de perspektiv arbetsgruppen ser som nödvändiga för att åstadkomma ett verkligt läslyft: Att skillnaderna i läsande är starkt kopplat till socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund, att barn och vuxnas läsande hänger samman och behovet av uppsökande läsfrämjande verksamhet. Många remissinsatser menar också att utredningen inte har förståelse för vilken roll folkrörelser spelar och kan spela i det läsfrämjande arbetet.

”Litteraturutredningen pekar på den växande läsklyftan som det stora samhällsproblem det är, och föreslår en politisk mobilisering för att åtgärda den. Men utredningen brister i beskrivningen av det arbete som pågår och landar i att föreslå neddragningar på bokinköp och folkbildningsverksamhet för att anställa fler byråkrater.” Läs mer i ABFs remissvar

”En bok för alla varnar för förslagen att slopa stödet till bokinköp och läsfrämjande verksamhet i syfte att förstärka Kultursamverkansmodellen och Kulturrådets kapacitet på läsfrämjande området.” Läs mer i En bok för allas remissvar

”Folkbildningsförbundet anser att förslaget har ett uppifrån-och-ner-perspektiv, vilket är fel metod för läsfrämjande arbete utanför skolan.” Läs mer i Folkbildningsförbundets remissvar

”Författarförbundet saknar i betänkandet den generella insikten om värdet av det främjande, uppsökande arbetet inom läs- och litteraturfrågorna.” Läs mer i Författarförbundets remissvar

”Slutligen innebär en ensidig betoning på barn och unga ett svek mot alla vuxna som skolan tidigare svikit. Alla dem med läshinder och intellektuella nedsättningar, som tidigare inte fått samhällets stöd.” Läs mer i Handikappförbundens remissvar

”Läsrörelsen ställer sig mycket tveksam till förslaget att Statens kulturråd blir initiativtagare till läsfrämjandeprojekt. Det är svårt att få medfinansiärer till statliga kampanjer. Det finns också många som är mer erfarna och bättre lämpade. Att fördela bidrag, samordna, följa upp och sprida information om erfarenheter ligger mer i linje med Kulturrådets uppgifter som statlig myndighet.” Läs mer i Läsrörelsens remissvar